2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 15/06/2024 : Avgousta, Afgoustinos, Afgoustos, Augoustos, Avgoustis, Avgoustinos, Avgoustos, Ieronymos, Jeronymo, Livyi, Lybia, Monika, Monique, Mona, Ortansia, Hortisia
tomorrow 16/06/2024 : Tychon, Father's day

--- end ---